Membri

Sinescu Gheorghe - Declarație de avere 2020
Brad Ioan - Declarație de avere 2020
Laza Emil Traian - Declarație de avere 2020
Stan Iosif - Declarație de avere 2020
Poghirc Dorinel - Declarație de avere 2020
Muscă Ioan Dinorel - Declarație de avere 2019
Geoldeș Ioan Veniamin - Declarație de avere 2019
Sinescu Gheorghe - Declarație de avere 2019
Brad Ioan - Declarație de avere 2019
Laza Emil Traian - Declarație de interese 2019