Programul "CASA VERDE", destinat numai persoanelor fizice, este activ în această perioadă

Publicat 7 Iulie 2010

Stimaţi cetăţeni din Sântana şi Caporal Alexa:

Începând cu data de 1 iulie 2010, Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit popular Programul „Casa Verde” este operaţional, iar persoanele fizice îşi pot depune dosarele de finanţare nerambursabilă la agenţiile judeţene de mediu. (AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD, b-dul Dragalina nr.16, Arad).

Bugetul alocat Programului pentru anul 2010 este de 110 milioane lei, fiind distribuit la nivelul fiecărui judeţ, în funcţie de numărul de locuitori al acestuia, judeţului Arad fiindu-i alocată suma de 2.342.930 lei, sumă ce va fi acordată solicitanţilor  ce domiciliază în judeţul Arad în ordinea depunerii la Agenţie a dosarelor de finanţare.

Scopul acestui Program este îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră.

Prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, se încurajează utilizarea sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.
 
Programul, care se adresează exclusiv persoanelor fizice, constă în acordarea unor sume fixe, din bugetul Fondului pentru mediu, în funcţie de tipul instalaţiei, astfel:
· până la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;
· până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură;
· până la 6.000 lei pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.
 
În cadrul acestui Program, poate aplica solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii:
· este persoană fizică care îşi are domiciliul pe teritoriul României;
· este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul; imobilul trebuie să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
· nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
· în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.
 
Persoanele fizice, interesate să aplice în cadrul Programului, pot consulta ghidul de finanţare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.409/18.06.2010 şi disponibil pe pagina web a Administraţiei Fondului pentru Mediu ( http://www.afm.ro/program_casa_verde.php ).
Singurele informaţii oficiale privind modul de derulare a acestui Program sunt cele transmise în mass-media sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi cele publicate pe paginile web www.mmediu.ro şi www.afm.ro.
 
Dosarul de finantare va cuprinde Conform OM 950/2010 (M.O. 409/18.06.2010):
  •       cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;
  •   declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3, completată şi semnată de către solicitant, în original;
  •    copie de pe actul de identitate al solicitantului;
  • extras de carte funciară care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizaţie de construire emisă solicitantului, în copie legalizată pentru imobilele aflate în constructie, valabile la data depunerii;
  •  certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul;
  •   adeverinţa privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, în original; (extras de cont).
  •   un plic A4 pe care se va completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire“, precum şi sesiunea de depunere.
IMPORTANT:  Dosarul de finanţare va avea ordinea prezentată anterior. Lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate determina respingerea dosarului de finanţare.
  Dosarul de finanţare conţinând toate documentele obligatorii menţionate anterior va fi depus personal într-un singur exemplar la sediul APM Arad, B-dul Dragalina nr. 16, cod postal 310132
  Cererea de finanţare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se accepta cereri de finanţare cu ştersături sau completări facute manual.
 
               PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE REFERITOARE  LA ANEXELE DOSARULUI DE FINANŢARE ORICE PERSOANĂ INTERESATĂ POATE CONTACTA BIROUL PROGRAME EUROPENE AL PRIMĂRIEI SÂNTANA.