Acasa Știri locale
Sugestii si Reclamatii
 Contact SiteMap
 
   
Joi 02 Aprilie 2020 - 11:39 Avem 1 vizitator online

Primarul Orașului Sântana

Daniel Sorin Tomuţa

Daniel Sorin Tomuţa


Data și locul nașterii: 27.12.1968 , Sântana
Adresa: Str. Prunului, Nr.35 , Sântana
Studii: Facultatea Mecanică Timişoara
Profesia și locul de muncă: Inginer
Starea civilă: Căsătorit din 1993
Copii: 2 copii 15 şi 12 ani
Funcție publică și perioada: Din anul 2008 este consilier local pe lista PNL
Apartenența politică: PNL
Telefon: 0728042780
Adresa Email: daniel.tomuta1@gmail.com
  daniel.tomuta@primariasantana.ro

Atribuțiile primarului


Conform Legii nr. 215/23.04.2001 modificată şi completată de Legea nr. 286/2006,
Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean
 • asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect;
 • poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări, în condiţiile legii
 • prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări, privind starea economică şi socială a comunei sau a oraşului, în concordanţa cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local
 • întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local
 • exercită funcţia de ordonator principal de credite
 • verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată consiliului local cele constatate
 • ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizooţiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre
 • asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale, în condiţiile legii
 • îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale
 • ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice
 • ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică
 • controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate
 • ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile legii
 • ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare consiliului local; asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu
 • asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local
 • asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a oraşului, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii
 • exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora
 • conduce serviciile publice locale; asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară; supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social
 • îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă
 • emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege
 • propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate
 • numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului; propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor autonome, ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local
 • răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei sau al oraşului
 • organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidente
 • ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari
Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum şi însărcinările date de consiliul local

 

Du-te SUS
Primaria Orasului Santana
 Evenimente si Comunicate
 Organigramă
 Personal Primărie
 Declaratii de avere
 Declaratii de interese
 Rapoarte de activitate
 Alegeri
 Orarul audiențelor
 Posturi vacante
 Calendar activitati
 Galerie Foto & Video

Primarul Orasul Santana
 Mesajul primarului
 Biografia primarului
 Atributiile primarului
 Declaratii de avere / interese
 Program - Audiente

Viceprimarul Orasul Santana
 Biografia viceprimarului
 Atributiile viceprimarului
 Declaratii de avere / interese
 Program - Audiente

Secretarul Orasul Santana
 Biografia secretarului
 Atributiile secretarului
 Declaratii de avere / interese
 Program - Audiente

Servicii pentru locuitorii orasul Santana
 Internet gratuit
 LiveCAM Online
 Radio Santana